Tuần 31. Khám phá thế giới

1. Tập đọc: Ăng - Co Vát