Tuần 31. Khám phá thế giới

3. LT&C: Thêm trạng ngữ cho câu