Tuần 31. Khám phá thế giới

4. Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia