Tuần 32. Tình yêu cuộc sống

3. Kể chuyện: Khát vọng sống