Tuần 32. Tình yêu cuộc sống

4. Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề