Tuần 32. Tình yêu cuộc sống

5. Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề