Tuần 33. Tình yêu cuộc sống

4. Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc