Tuần 33. Tình yêu cuộc sống

6. TLV: Điền vào giấy tờ in sẵn