Tuần 34. Tình yêu cuộc sống

5. TLV: Điền vào giấy tờ in sẵn