Chương 2. Vật chất và năng lượng

23. Bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt