Chương 3 Thực vật và động vật

1. Bài 57 + 58: Thực vật cần gì để sống. Nhu cầu nước của thực vật