Chương 3

5. Bài 62 + 63 + 64: Động vật cần gì, ăn gì để sống. Trao đổi chất ở động vật