PHẦN 1. LỊCH SỬ

3. Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc