PHẦN 1. LỊCH SỬ

5. Bài 5: Chiến thắng Bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)