PHẦN 1. LỊCH SỬ

6. Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân