PHẦN 1. LỊCH SỬ

8. Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)