PHẦN 1. LỊCH SỬ

7. Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)