PHẦN 1. LỊCH SỬ

8. Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long