PHẦN 1. LỊCH SỬ

10. Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077)