PHẦN 1. LỊCH SỬ

12. Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê