PHẦN 1. LỊCH SỬ

21. Bài 23: Thành thị thế kỉ XVI – XVII