PHẦN 1. LỊCH SỬ

24. Bài 23: Thành thị thế kỉ XVI – XVII