PHẦN 1. LỊCH SỬ

22. Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)