PHẦN 1. LỊCH SỬ

23. Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)