PHẦN 2: ĐỊA LÝ

3. Bài 2: Các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn