PHẦN 2: ĐỊA LÝ

8. Bài 7: Hoạt động sản suất của người dân ở Tây Nguyên