PHẦN 2: ĐỊA LÝ

15. Bài 14: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo)