PHẦN 2: ĐỊA LÝ

25. Bài 25-26: Người dân và hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung