PHẦN 2: ĐỊA LÝ

29. Bài 30: Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam