Tuần 16. Bạn trong nhà

1. Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm