Tuần 21. Chim chóc

1. Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng