Tuần 22. Chim chóc

1. Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn