Tuần 25. Sông biển

1. Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh