Tuần 30. Bác Hồ

1. Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng