1. Bài 1: Số hạng - tổng

 

TOÁN 2 – CHƯƠNG 1

BÀI 1: SỐ HẠNG – TỔNG

Bài 1 : Tính :

34

+

42

 

53

+

26

 

29

+

40

 

62

+

5

 

8

+

71

 

Bài 2 : Đặt tính rồi tính :

34 + 12

23 + 35

20 + 40

20 + 50

4 + 51

51 + 8

22 + 31

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

Bài 3 : Tính nhẩm :

50 + 10 + 20 =          60 + 20 + 10 =             40 + 10 + 10 =

50 + 30 =                  60 + 30 =                    40 + 20 =

Bài 4 : Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là :

43 và 25;            20 và 68;            5 và 21; 14 và 35; 47 và 2; 6 và 32;

Bài 5 : Nối mỗi phép tính với kết quả đúng :

75

20 + 8

97

50 + 2

30 + 9

 

52

70 + 5

28

39

90 + 7

 

 

 

 

 

 

Bài 6 : Viết số thích hợp vào ô trống :

Số hạng

24

65

60

 

Số hạng

43

34

 

9

Tổng

 

 

68

89

 

Bài 7 : >, <, = ?

35 …… 30 + 3 50 + 4 ……. 40 + 5

48 …… 40 + 8 40 + 8 ……. 80 + 8

59 …… 90 + 5 60 + 4 ……. 40 + 6

Bài 8 : Điền chữ số thích hợp vào ô trống :

Bài 9 : Giải bài toán theo tóm tắt sau :

Tóm tắt

Gà : 23 con

Vịt : 42 con

Có tất cả : … con?

Bài 10 : Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện?

Bài 11 : Lớp 2A có 23 bạn học sinh, lớp 2B có 2 chục bạn học sinh. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu bạn học sinh?

Bài 12 :

a) Tổng lớn nhất của hai số có một chữ số là bao nhiêu?

b) Tổng bé nhất của số có một chữ số và số có hai chữ số là bao nhiêu?

Bài 13 : Viết tất cả các số có hai chữ số, biết rằng trong mỗi số có tổng hai chữ số bằng 8.

Bài 14 : Tính tổng của số liền trước và số liền sau của số bé nhất có hai chữ số giống nhau.

Bài 15 : Tính tổng của số bé nhất có hai chữ số giống nhau và số liền sau của số 70.