Chương 2. Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

1. Bài 4: Phép cộng có tổng bằng 10