Chương 6. Các số trong phạm vi 100

1. Bài 65: Đơn vị, chục, trăm, nghìn. So sánh các số tròn trăm