5. Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm