5. Luyện tập: MRVT về các mùa; Dấu chấm, dấu chấm hỏi