4. Viết: Tạm biệt cánh cam. Phân biệt: oanh/oach, s/x, dấu hỏi/dấu ngã