H5P - Lich su 4 - Phan 1 - Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)