H5P - Di4 - Bài 25-26: Người dân và hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung