Showing gallery: Bài 2 Tranh phong cảnh tone màu nóng lạnh

Chia tờ giấy a4 làm đôi. Phác thảo chì hai bức tranh giống nhau.
Một bức dùng tone màu nóng tô tranh, bức kia dùng tone màu lạnh.