5. Luyện tập: Từ chỉ sự vật, hoạt động. Câu giới thiệu.