Skip to main content
Completion requirements

5. Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm. Câu nêu đặc điểm