5. Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm. Câu nêu đặc điểm