5. Luyện tập: MRVT về hoạt động thể thao, vui chơi. Câu nêu hoạt động.