6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể về một hoạt động thể thao hoặc trò chơi.