4. Viết: Cái trống trường em. Phân biệt g/gh, s/x, dấu hỏi/dấu ngã