5. Luyện tập: Từ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm; Dấu chấm, dấu chấm hỏi