4. Viết: Tớ nhớ cậu. Phân biệt: c/k, iêu/ươu, en/eng