5. Luyện tập: MRVT về tình cảm bạn bè; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than