4. Viết: Nhím nâu kết bạn. Phân biệt: g/gh, iu/ưu, iên/iêng